Αποποίηση ευθύνης

  • Ο Ιστότοπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται εδώ ανήκουν αποκλειστικά στην Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
  • Οποιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύονται μέσω αυτού του Ιστοτόπου, ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις της Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, στο μέτρο του νόμιμου επιτρεπτού, να θεωρούνται εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιασδήποτε φύσης ή να επιβάλλουν οποιαδήποτε ευθύνη στην Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
  • Χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη, η Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να τροποποιήσει, να μεταβάλει ή να διακόψει τη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου ή τμημάτων του ανά πάσα στιγμή. Η Freudenberg δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενημέρωση του Ιστοτόπου.
  • Οι σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων δεν αποτελούν προώθηση των εν λόγω ιστοτόπων από την πλευρά της Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH και η Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων ή του περιεχομένου τους.